Privacy Verklaring

Onderberg Makelaardij Onderberg Makelaardi, gevestigd aan Assendorperstraat 32
8011 KB Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.onderbergmakelaardij.nl 

Assendorperstraat 32
8011 KB Zwolle 0652346191

Persoonsgegevens die wij verwerken
Onderberg Makelaardij verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
= Voor- en achternaam
= Geslacht
= Geboortedatum
= Geboorteplaats
= Adresgegevens
= Telefoonnummer
= E-mailadres
= Bankrekeningnummer
= Kopie ID-bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Onderberg Makelaardij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
= Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
= Om een opdracht tot dienstverlening te kunnen opstellen en uit te kunnen voeren;
= Jouw VBO Makelaar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Onderberg Makelaardij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Onderberg Makelaardij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onderberg Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onderberg Makelaardij invullen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onderbergmakelaardij.nl invullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Onderberg Makelaardij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Onderberg Makelaardij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onderberg Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.